Thanks Vellum - I'm glad you're enjoying them. They definitely took some work